GMDSS קורס רדיו קשר

מכשיר הקשר שיש לנו ביאכטה הוא חלק ממערכת גלובלית לבטיחות ולשידורי מצוקה. בקורס נלמד להכיר את המערכת, לשדר הודעות בחרום ובשגרה ולתקשר עם גורמי חיפוש הצלה וחילוץ באויר ובים.

איפה

  • הקורס מתקיים באקדמיה לשייט של דרך הים, על הרציף ועל היאכטות

רוחות אופייניות

  • רוח מלאה


תעודת מפעיל תחנת אלחוט (נקראת גם תעודת שרת רדיו מוגבל תג”מ בזיקה  ל – G.M.D.S.S) היא אחד התנאים המקדימים לקבלת רשיונות שייט ישראליים מתקדמים כמו משיט 60 ומשיט 40.